Levering (€ 3) mogelijk vanaf € 20 (H)eerlijke kwalitatieve producten Webshopprijzen kunnen variëren van werkelijke prijzen
Bestellen kan tot donderdag 9 april 2020 voor afhaaldata zaterdag 11 april 2020 en zondag 12 april 2020
Vorige bestellingen kunnen afgehaald worden op zaterdag 4 april 2020 van 15:00 tot 17:00 en zondag 5 april 2020 van 09:30 tot 11:30
Er wordt geleverd op zaterdag 4 april 2020 van 17:00 tot 19:00

Algemeene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Webshop

Ondernemingsgegevens

(H)eerlijk Vlees 
Bruggestraat 355, 8480 Bekegem
info@heerlijkvlees.be
+32 (0)494 83 69 69


1.Algemeen 

1.1. (H)eerlijk Vlees biedt diensten aan betreffende het verkopen van vlees, vleeswaren, wild&gevogelte en aanverwante artikelen door heel België. 
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
- (H)eerlijk Vlees gevestigd aan de Bruggestraat 355, 8480 Bekegem.
- Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan (H)eerlijk Vlees opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst. 
- Website: de door (H)eerlijk Vlees gehouden website met als URL http://www.heerlijkvlees.be en http://store.heerlijkvlees.be.
1.3. (H)eerlijk Vlees behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 


2.Aanbod en Overeenkomst 

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod.(H)eerlijk Vlees is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: 
- De potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan (H)eerlijk Vlees verzonden. Deze gegevens zijn door (H)eerlijk Vlees ontvangen; of 
- (H)eerlijk Vlees heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële Koper schriftelijk akkoord is bevonden;
of
- De potentiële Koper geeft via email of via de post een ingevuld bestelformulier die je kan terugvinden op de Website.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door (H)eerlijk Vlees herroepen worden in geval de Koper niet aan de door (H)eerlijk Vlees gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan. 
2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege (H)eerlijk Vlees worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. (H)eerlijk Vlees kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 


3.Prijzen 

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die (H)eerlijk Vlees in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, (H)eerlijk Vlees geen producten kan leveren. 
3.2. De prijzen zijn vastgesteld per Kilo en kunnen afwijken volgens het afgehaalde of geleverde gewicht.
3.3. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door (H)eerlijk Vlees worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 

 

4. Promoties

Alle promoties zijn geldig zolang de voorraad strekt, of wanneer de einddatum is overschreden. Eventuele details of aanvullen kunnen duidelijk zichtbaar vermeld worden op de Website.


5.Betaling 

Bij bestellingen via de Website kan de Koper betalen middels overschrijving of cash bij afhaling/levering. 


6.Levering en Leveringstijd 

6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling door de Koper door of namens (H)eerlijk Vlees afgeleverd of op de door Koper opgeven afhaaldatum. De door (H)eerlijk Vlees aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
6.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
6.3 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek. 
6.4 Indien op het beoogde moment van levering door de bezorger noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat (H)eerlijk Vlees vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In dit geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten. 
6.5 Terstond na ontvangst dient de Koper de producten te controleren. Indien de Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice via info@heerlijkvlees.be. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van (H)eerlijk Vlees zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden. 


7.Overmacht 

7.1 In geval van overmacht is (H)eerlijk Vlees niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. (H)eerlijk Vlees is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. 


8.Persoonsgegevens 

(H)eerlijk Vlees zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door (H)eerlijk Vlees intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Wel kan (H)eerlijk Vlees deze gegevens gebruiken voor reclame. (H)eerlijk Vlees neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. 


9. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

9.1. (H)eerlijk Vlees is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
9.2. De Koper vrijwaart (H)eerlijk Vlees voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie. 


10. Overige bepalingen 

10.1. Ten laste van de Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die (H)eerlijk Vlees, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is (H)eerlijk Vlees bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen. 
10.2. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.